Žákovské portfolio


Žákovské portfolio - nový nástroj k úspěchu ve studiu i práci

Chceš na sobě zapracovat a jít si za svými sny? Víš, jak začít a jak si vše uspořádat, setřídit a poohlédnout se za vším, co jsi už dokázal*a? Víme jak na to!
Od šk. roku 2021-22 jsme zavedli na naší škole Žákovské portfolio jako pomůcku a součást strategie kariérového poradenství a rozvoje žáků. Pomůže ti dát dohromady tvoje školní výsledky, zkušenosti, praxe, dovednosti, projekty, koníčky. Prostě všechno, co ti jednou může pomoct získat práci tvých snů.

Portfolio je souborem prací žáka sebraným za určité období. Poskytuje informace o jeho zkušenostech a pracovních výsledcích. Portfolio může obsahovat písemné práce, pracovní listy, řešení projektů, problémové úlohy a jejich zpracování, podíly na společných úkolech a další dokumenty. Může být k dispozici učiteli, žákovi i jeho rodičům. Portfolio může sloužit jako podklad pro takzvané souborné hodnocení žáka nebo evaluaci vyučování či školy. Žák má díky portfoliu k dispozici názorný přehled o tom, čeho už dosáhl a co se v průběhu školní docházky naučil. 

Dobře vedené portfolio pomáhá rozvíjet motivaci žáka, jeho samostatnost. Pomáhá také k převzetí většího dílu vlastní odpovědnosti za vzdělávání. Pokud však pedagog nebo žák s portfoliem aktivně nepracují, stane se z něj pouhý šanon či elektronická složka pro odkládání prací. My si však klademe za cíl nejen doklady vzdělávání sbírat a ukládat, ale hlavně se k nim vracet, naučit se je posuzovat, reflektovat a hodnotit a vidět v nich kus dobře odvedené práce v seberozvoji a vědomém učení.  

Představujeme vám metodiku vedení ŽP sestavenou ve šk. roce 2021-22:

Portfolio žáka - metodika


V červnu 2022 byla představena nová aplikace Start iDJe to profesní vizitka, chcete-li online portfolio, určená pro mladé lidi, kteří mají zájem být vidět ve firemním světě a rozvíjet svou profesní budoucnost. Díky této aplikaci se mohou propojovat firmy se studenty napříč celým regionem a najít pro sebe nejlepší směr. Vše si již nyní můžete prohlédnout na webu www.startid.cz.

Čekejte více v nejbližší době!


Zajímá Vás víc? 

Na OA a SZŠ sledujeme moderní pedagogické trendy a myšlenky Strategie 2030+. Zrevidovali jsme vzdělávací plány a následně sestavili systém aktivit, které vedou k podpoře kariérového rozvoje žáků. Za školní rok 2021-22 se podařily významné kroky v této oblasti. Toho jsme dosáhli mj. s podporou poradenství odborníků z JCMM Brno. Společně jsme se zúčastnili konference "Moje budoucnost", která se konala v Brně dne 17. června 2022. Na konferenci jsme představili reálné kroky, které byly na naší škole učiněny pro úspěšné zavedení celého systému kariérového poradenství a zavedení žákovských portfolií.
Podívejte se na video nebo prolistujte dílčí prezentace ke kariérovému poradenství či zavádění portfolií.

Pro zobrazení tohoto obsahu je nutné přijmout marketingové cookies. Klepnutím na tlačítko soubory povolíte a obsah bude možné zobrazit.

Koncepce kariérového poradenství - prezentace

Realizace portfolia - prezentace

Výstupy za šk. rok 2021-22:

První, řekněme rok "nula" s portfoliem zakončili třídní učitelé se třídami v rámci společné besedy nad portfolii. Vyučující zvolili různé formy, místa i způsoby pro shrnutí celoroční práce, zužitkovali přitom různé náměty na práci se třídou a portfoliem, které si osvojili na workshopech s odborníky z JCMM. 

Fotogalerie - reflexe ŽP červen 2022


Školní rok 2022-23:

V začátku šk. r. 2022-23 jsme zrevidovali dosavadní aktivity s žákovským portfoliem, koncepci a metodiku a začlenili do nich aktuální poznatky či zlepšení.  
V průběhu roku bude vedení školy dbát o hlubší motivaci žáků i pedagogů k vedení žákovských portfolií jako nedílné součásti vzdělávacích programů všech tří oborů školy. Společně konané dílo vede k sounáležitosti a příjemnému klimatu v kolektivech. 

Reflexe portfolia je naplánována na konec školního roku. Rozhodli jsme se však, že průběžnou minireflexi budeme konat také v pololetí školního roku. Vhodným dnem je 31. leden, kdy se v třídnických hodinách předává výpis pololetního hodnocení a třídy s třídními učiteli budou mít dostatek času k náhledu do složek ŽP na OneDrive. Žáci se také budou registrovat či přihlašovat do aplikace Start iD, kde mohou ukládat do svého profilu informace o svém kariérním růstu a navazovat kontakty s potenciálními zaměstnavateli či poskytovateli brigád. 

Národní cena kariérového poradenství 2022

30. listopadu 2022 se v Praze v prostorách České zemědělské univerzity uskutečnila evropská konference ke kariérovému poradenství s názvem Meeting the future today: Capacity building for the European guidance community, které jsme se aktivně zúčastnili. Na konferenci proběhlo také vyhlášení každoroční Národní ceny kariérového poradenství. České Centrum Euroguidance ocenilo ve 14. ročníku Národní ceny kariérového poradenství inspirativní počiny a aktivity v oblasti kariérového poradenství. V ročníku 2022 se přihlásilo 21 příspěvků zástupců ze škol, neziskových organizací, od jednotlivců a dalších institucí. Odborná porota ocenila čtyři vítězné příspěvky hlavní cenou a dvěma příspěvkům udělila zvláštní uznání. Výsledky Národní ceny byly vyhlášeny na evropské konferenci 30. listopadu 2022 za účasti českých i zahraničních odborníků v oblasti kariérového poradenství a vzdělávání. Oceněné organizace a jednotlivci získávají podporu v účasti na vzdělávacích akcích, studijních návštěvách, v pořízení odborných publikací a metodických nástrojů. Všech 21 příspěvků přihlášených do Národní ceny kariérového poradenství bude uvedeno v každoročním sborníku z Národních cen.

Hlavní cenou byl oceněn také příspěvek Obchodní akademie a střední zdravotnické školy Blansko s názvem Tvorba školní koncepce kariérového poradenství se zavedením žákovského portfolia. 

Na škole OA a SZŠ Blansko jsme vytvořili propracovaný systém aktivit kariérového poradenství a na to navazující Žákovská portfolia. Máme stanoveny cílové kompetence žáků z oblasti kariérového rozvoje, které systematicky a cíleně rozvíjíme aktivitami v rámci předmětů, třídnických hodin, projektů a odborných praxí od 1. do 4. ročníku. Kromě toho jsou žákům dostupné služby kariérového a výchovného poradce. Toto vše je popsáno a zpracováno v dokumentu Koncepce kariérového poradenství. Na aktivity kariérového poradenství navazuje tvorba Žákovského portfolia, které obsahuje předem určené výstupy jednotlivých klíčových aktivit. Pro dobrou orientaci při tvorbě Žákovského portfolia jsme vytvořili dokument Školní metodika k Žákovskému portfoliu. Oba dokumenty (koncepce i metodika) jsou veřejně dostupné na našich webových stránkách. Tvorba ucelené koncepce kariérového poradenství je aktivitou, která pomáhá našim žákům k sebeuvědomění a vstupu na trh práce, k uvědomění si vlastních kvalit a jejich uplatnění v měnící se společnosti. Cílený a plánovaný progres dává žákům vysoké šance na získání různorodých pracovních zkušeností u zaměstnavatelů v regionu, ale i na praxích v zahraničí s projektem Erasmus+. 


Podrobné informace ke kariérovému poradenství lze čerpat ze školní příručky s názvem
Rozvoj kariérového poradenství na OA a SZŠ Blansko.
viz příloha