O škole

Jsme škola, kam žáci chodí rádi. Jak je to možné? Podporujeme pozitivní klima a pevný stabilní řád. Rozvíjíme v mladých lidech snahy o získání kvalitního vzdělání a dovedností, které budou v budoucnosti potřebovat. Dáváme jim pozitivním vzorem příležitost dospět v kvalitní osobnost. Stavíme na dobrých vztazích mezi žáky a pedagogy. Bez tohoto by naše škola nemohla být tak úspěšná. 

Proč jít studovat k nám na školu?

Základní údaje o škole

Název školy:   Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková organizace

Adresa školy:Nad Čertovkou 18, 678 01  Blansko
Identifikátor zařízení (REDIZO):600 013 243
Identifikační číslo (IČO):620 73 176
Identifikační znak organizace (IZO):102 007 942

Zřizovatel: Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
Novou zřizovací listinu vydala Rada Jihomoravského kraje pod č. j. 20/92 ze dne 30. dubna 2015.

Hlavní účel: Příspěvková organizace vykonává činnost střední školy.  Příspěvková organizace jako střední škola poskytuje střední vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanoveními části čtvrté, a prováděcími předpisy k němu.

Studijní obory:

Zařazení do sítě škol: Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje o změně zápisu do rejstříku škol a školských zařízení
č.j. 24 016/2008-21, ze dne 3. 3. 2009 a č.j. 10 450/2009-21, ze dne 4. 5. 2009.

Kapacita školy dle Rozhodnutí o zařazení do sítě

  • počet žáků: 370
  • počet tříd: 12

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Řídí se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 536/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.

Způsob financování:

  • příspěvek na provoz školy od zřizovatele
  • dotace ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělání

Doplňkové zdroje příjmů: doplňková činnost dle zřizovací listiny.

Škola zpracovává výroční zprávu o činnosti školy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Zprávu příspěvkové organizace dle Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací (dříve výroční zprávu o hospodaření).

Ředitel školy: Ing. Petr Bouda od 1. 7. 2017

Pravomoc a působnost ředitele školy
je vymezena paragrafy 164-166 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

Rozhodnutí ředitele školy podléhají správnímu řízení ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Proti rozhodnutí je možno se odvolat prostřednictvím ředitelky školy k odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje v termínu do 15 dnů, v případě přijímacího řízení do 8 dnů.

Statutární zástupce ředitele: 
Mgr. Soňa Vojáčková

Výchovný poradce: 
Mgr. Ivana Brodecká

Metodik prevence soc. patologických jevů: 
PaedDr. Roman Gregor

Kariérový poradce: 
Mgr. Jan Pařízek

Přehled nejdůležitějších právních předpisů vztahujících se k činnosti školy:

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Právní předpisy jsou umístěny na  www.msmt.cz