Vybavení školy

Každoročně stojí vedení školy před nelehkým úkolem – obnovit, renovovat, opravovat materiální zázemí, které slouží žákům a zaměstnancům k naplňování obsahu procesu vzdělávání na škole.

Pro rok 2015 jsme si stanovili tyto priority:

  • Bezpečnost - oprava kamerového systému školy.
  • Hygiena – zahájit obnovu sociálního zařízení školy pro žáky i učitele.
  • Držet krok s dobou – obnova výpočetní techniky – uvedení do provozu nových PC v učebně.4.05, nákup nového antivirového SW, vybavit kabinety a jednotlivé pedagogické pracovníky vlastními NTB, popř. pevnými PC v kabinetech.
  • Učební pomůcky - dle požadavků pedagogických zaměstnanců a možností školy.
  • Provoz technických zařízení – opravy a udržování veškerých technických zařízení v provozuschopném stavu.
  • Projektová činnost – finanční podporou z realizovaných projektů, do kterých se škola úspěšně zapojí, pomoci škole k doplnění takového vybavení, které pomůže žákům a jejich učitelům k naplňování poslání a cílů.
  • Dobré klima školy – tomuto záměru může pomoci i pohodlí, které škola zajistí moderním a funkčním vybavením tříd. Lze naplňovat pouze postupným vybavováním jednotlivých tříd nebo kabinetů.