GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace, 

se sídlem Hybešova 15, 602 00 Brno, IČO: 60555980,

Mgr. Martin Michalíček

tel: +420 732 337 492, 

e-mail: gdpr@vim-jmk.cz.

Informace o zpracování údajů:

Jakožto správci osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), v rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje žáků/dětí/studentů, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a případně i dalších osob. 

Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití či ztrátě.

Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování. Případně může subjekt uplatnit také právo na přenositelnost osobních údajů. Má-li některá osoba za to, že zpracování jejích údajů není zákonné, může vznést námitku proti jejich zpracování, nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný. 

Konkrétní informace o zpracování osobních údajů jsou zpřístupňovány subjektům osobních údajů v souladu se čl. 13 GDPR. 

Informace o zpracování osobních údajů
Správce:Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková organizace
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace, Hybešova 15, Brno, 602 00, Mgr. Martin Michalíček, tel.: +420 732 337 492, email: gdpr@vim-jmk.cz
Subjekt OÚÚčel zpracováníPrávní důvod zpracováníVýčet OÚZveřejnění OÚPříjemci OÚDoba zpracování
zaměstnanci a členové orgánů správcevedení personální a mzdové agendy a plnění povinností vyplývajících z pracovního poměručl. 6 odst. 1 písm. b) – plnění smlouvy (pracovní smlouva, smlouva o výkonu funkce)                                                                                     čl. 6 odst. 1 písm. c) – plnění právní povinnosti správce dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,     zákona č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících a jiných pracovněprávních předpisů Jméno, příjmení, rodné příjmení, místo narození, bydliště, datum  narození, rodné číslo, číslo OP, telefon,  pracovní email,číslo bankovního účtu, druh účtu, pracovní zařazení, dosažené vzdělání, kvalifikace, odborné znalosti a dovednosti, průběh dosavadního zaměstnání, potvrzení o předchozím zaměstnání/studiu/ÚP, srážky ze mzdy (pracovní smlouva a §109 a násl. Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce)
 
 Výpis z RT (§ 29a zákona č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících)                                                      
Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, pracovní zařazení jsou uvedeny v prostorách školy.
 
 V případě pracovníků, kteří v rámci svého pracovního zařazení komunikují s veřejností, jsou uveřejněny údaje o jménu, příjmení, pracovním zařazení a  pracovním emailu na webu školy.
 
bankovní instituce (identifikace osob oprávněných disponovat s bankovními účty), zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále jsou pak uloženy po dobu běhu archivačních lhůt, nejméně po dobu 15 let od ukončení pracovního poměru
plnění ohlašovací povinnosti vůči oprávněným orgánůmčl. 6 odst. 1 písm. b) – plnění smlouvy (pracovní smlouva, smlouva o výkonu funkce)                                                                                      čl. 6 odst. 1 písm. c) – plnění právní povinnosti správce dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,    zákona č.  582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a jiných pracovněprávních předpisůJméno, příjmení, rodné příjmení, místo narození, bydliště, přechodné bydliště, datum  narození, rodné číslo,státní příslušnost, poživatel důchodu (§37 zákona č.  582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení)
 
 zdravotní pojišťovna (§ 10 zákon č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění)
 
 Zdravotní způsobilost a znevýhodnění (§ 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)
 
 Počet dětí, výše pobíraných dávek nemocenského pojištění, (§36 zákona č.  582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení)
 
nezveřejňuje seorgány veřejné správy, zdravotní pojišťovna, zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále jsou pak uloženy po dobu běhu archivačních lhůt, nejméně po dobu 15 let od ukončení pracovního poměru
vedení daňového účetnictví dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůčl. 6 odst. 1 písm. c) – plnění právní povinnosti správce dle zákona o daních z příjmů a souvisejících právních předpisůrodinní příslušníci a další vyživované osoby (§ 6 a násl. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)nezveřejňuje seorgány veřejné správy, zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ)Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále jsou pak uloženy po dobu běhu archivačních lhůt, nejméně po dobu 15 let od ukončení pracovního poměru
docházka a zabezpečení budov správceust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – oprávněný zájem spočívající v zabezpečení majetku správce a zdraví zaměstnanců a žákůjméno a příjmení, číslo čipu/kartynezveřejňuje seoprávněné orgány veřejné správy a státní orgány (školní inspekce, PČR), zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu trvání pracovního poměru
stravováníčl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvyjméno a příjmenínezveřejňuje seexterní poskytovatel stravovacích služebpo dobu trvání pracovního poměru
pořizování obrazových a zvukových záznamů pro propagaci správce a jeho činnostičl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – Souhlas se zpracováním OÚjméno, příjmení, pracovní pozice, funkce, fotografie, videozáznamyOsobní údaje zaměstnanců (jméno, příjmení, pracovní zařazení, fotografie)  se zveřejňují se zveřejňuji na webových stránkách školy,  v propagačních materiálech školy zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu 20 let po ukončení pracovního poměru
žáci školyvedení školní matriky, plnění povinností dle školského zákona a souvisejících právních předpisů čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění právní povinnosti správce dle školského zákona a souvisejících právních předpisů    
 
jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu,  údaje o znevýhodnění žáka, údaje o zdravotní způsobilosti a zdravotním stavu žáka,  škola, do které chodí, třída, obor vzdělání, předměty, místo narození, okres narození  (§ 16, 17, 18, 28, 30, 41,  50, 65, 81, 164  zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona)       nezveřejňuje seoprávněné orgány veřejné správy a státní orgány (školní inspekce, PČR, OSPOD) zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) a dále smluvní partneři – poskytovatelé odborné praxepo dobu školní docházky a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
přijímací řízeníčl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění právní povinnosti správce dle školského zákona a souvisejících právních předpisů  jméno, příjmení, trvalé bydliště, korespondenční adresa,  (§ 16, 60, 60a, 60d, 60e,183 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád)nezveřejňuje se zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ a oprávněné orgány – MŠMT)po dobu přijímacího řízení a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
vedení evidence pro případ úrazu a potřeby ošetření dítětečl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – Souhlas se zpracováním OÚzdravotní pojišťovnanezveřejňuje selékařská službapo dobu školní docházky a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
vedení databáze kontaktů pro komunikaci související s mimořádným provozem školy a docházkou žáka, zasílání, informací o akcích školyčl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – Souhlas se zpracováním OÚosobní email, telefonnezveřejňuje seoprávněné orgány veřejné správy a státní orgány (školní inspekce, PČR, OSPOD) zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) a dále smluvní partneři – poskytovatelé odborné praxepo dobu školní docházky a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
vedení databáze kontaktů pro komunikaci související s běžným provozem školy a docházkou žákačl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – oprávněný zájem správce a žáka na vedení komunikace ohledně běžného provozu školyškolní emailnezveřejňuje seoprávněné orgány veřejné správy a státní orgány (školní inspekce, PČR, OSPOD) zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu školní docházky a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
organizování zájezdů vnitrostátních i mezinárodníchčl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvyjméno, příjmení, datum narození, číslo cestovního pasu, občanského průkazunezveřejňuje seoprávněné orgány veřejné správy a státní orgány (PČR, celní správa, apod.). Zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu organizace a konání vnitrostátního nebo mezinárodního zájezdu, následně po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
pořádání školních akcíčl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy                                                      čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění právní povinnosti správce dle školského zákona a souvisejících právních předpisůjméno, příjmení, bydliště, datum narození, číslo účtunezveřejňuje seoprávněné orgány veřejné správy a státní orgány (PČR, celní správa, apod.). Zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu organizace a konání školní akce, následně po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
pořizování záznamů z akcí školy pro účely evidence, archivace a propagace školy a jejích akcíčl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – Souhlas se zpracováním OÚjméno, příjmení, třída, fotografie, audiovizuální záznamyOsobní údaje žáků v uvedeném rozsahu se zveřejňují na nástěnkách a propagačních materiálech školy. Fotografie a audiovizuální záznamy žáků se zveřejňuji na webových stránkách školy,  v propagačních materiálech školy zpracovatelé osobních údajů  (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu 20 let od ukončení školní docházky. Osobní údaje budou dále po dobu trvání existence správce archivovány výhradně pro účely archivace, historického a vědeckého výzkumu
zákonní zástupci žákůvedení evidence zákonných zástupců pro účely vedení školní matriky a plnění zákonných povinnostíčl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění právní povinnosti správce dle školského zákona a souvisejících právních předpisůjméno, příjmení, trvalé bydliště, korespondenční adresa, telefonické spojení (§ 16, 17, 18, 28, 30, 41,  50, 65, 81, 164  zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona)      nezveřejňuje seoprávněné orgány veřejné správy a státní orgány (školní inspekce, PČR, OSPOD) zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) a dále smluvní partneři – poskytovatelé odborné praxepo dobu školní docházky dítěte a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
přijímací řízeníčl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění právní povinnosti správce dle školského zákona a souvisejících právních předpisů  jméno, příjmení, trvalé bydliště, korespondenční adresa, telefonické spojení, DS (§ 16, 60, 60a, 60d, 60e,183 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád)nezveřejňuje se oprávněné orgány veřejné správy a státní orgány (MŠMT) zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu přijímacího řízení a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
pořádání školních akcíčl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy                                                      čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění právní povinnosti správce dle školského zákona a souvisejících právních předpisůjméno, příjmení, bydliště, datum narození, číslo účtunezveřejňuje se oprávněné orgány veřejné správy a státní orgány (MŠMT) zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu organizace a konání školní akce, následně po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
vedení databáze kontaktů pro komunikaci související s běžným a mimořádným provozem školy, docházkou žáka, zasíláním informací o akcích školyčl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – Souhlas se zpracováním OÚosobní emailnezveřejňuje seoprávněné orgány veřejné správy a státní orgány (školní inspekce, PČR, OSPOD) zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) a dále smluvní partneři – poskytovatelé odborné praxepo dobu školní docházky dítěte a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Obchodní a smluvní partneři správceplnění povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi subjektem a správcem, vedení účetnictví čl. 6 odst. 1 písm. b) – plnění smlouvy                                                    čl. 6 odst. 1 písm. c) – plnění právní povinnosti správce dle zvláštních právních předpisůjméno, příjmení, sídlo, IČ, DIČ, datum narození, číslo bankovního účtuOsobní údaje se zveřejňují v registru smluv za podmínek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném a účinném zněnízpracovatelé osobních údajů  (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ)po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 15 let 
účastníci soutěží pořádání soutěží čl. 6 odst. 1 písm. b) – plnění smlouvy (organizace veřejné soutěže)jméno, příjmení, bydliště, datum narození, studijní obor, škola, do které účastník soutěže docházíJméno, příjmení, soutěžní kategorie a umístění účastníka v soutěži se zveřejňuje na webových stránkách školy, v prostorách školypořadatelé vyšších úrovní soutěže, zpracovatelé osobních údajů  (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ)po dobu trvání soutěže, dále uloženo po dobu archivačních lhůtSubjekt osobních údajů má právo požadovat po správci přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na přenositelnost osobních údajů, opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů či námitku proti zpracování, má-li za to, že zpracování není zákonné, případně právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Souhlas se zpracování osobních údajů je kdykoliv odvolatelný. 

 

Informace o zpracování osobních údajů
Správce:Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková organizace, Nad Čertovkou 18, 678 01 Blansko, IČO 62073176
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace, Hybešova 15, Brno, 602 00, Mgr. Martin Michalíček, tel.: +420 732 337 492, e-mail: gdpr@vim-jmk.cz
Subjekt OÚÚčel zpracováníPrávní důvod zpracováníVýčet OÚZveřejnění OÚPříjemci OÚDoba zpracování
zaměstnancipředcházení dalšího šíření onemocnění COVID-19,
 zvýšení bezpečnosti pracovního prostředí,
 prokázání plnění a kontroly plnění povinností uložených správci právními předpisy,
 prokázání nároků správce vůči zdravotním pojišťovnám při čerpání finančních prostředků na testování poskytované zdravotními pojišťovnami z fondu prevence
čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění zákonné povinnosti
 
 čl. 9 odst. 2 písm. i) GDPR – z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví je při testování zpracovávána zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu
jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, datum provedení testu, výsledek testu, důvod výjimky z testování (prodělání infekce COVID-19 ve lhůtě do 90 dní před provedením testu, podstoupení očkování, home office bez přítomnosti na pracovišti, pracovní neschopnost)nezveřejňuje seorgány ochrany veřejného zdraví včetně případné kontroly plnění uloženého opatření
 
 zdravotní pojišťovny, pokud to bude nezbytné za účelem poskytnutí finančních prostředků k úhradě testů na onemocnění COVID-19
zpracování osobních údajů bude probíhat a evidence provedených testů bude vedena do zrušení mimořádného opatření k provádění povinného testování, maximálně po dobu 3 let od pořízení testu
žáci školypředcházení dalšího šíření onemocnění COVID-19,
 zvýšení bezpečnosti školního prostředí,
 prokázání plnění a kontroly plnění povinností uložených správci právními předpisy
čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění zákonné povinnosti
 
 čl. 9 odst. 2 písm. i) GDPR – z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví je při testování zpracovávána zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu
jméno, příjmení, třída,  datum provedení testu a výsledek testu,  v případě ubytovacího zařízení také čas provedení testu, důvod výjimky z testování (prodělání infekce COVID-19 ve lhůtě do 90 dní před provedením testu), potvrzení o prodělání onemocněnínezveřejňuje seúdaje o konkrétním dítěti, žákovi nebo studentovi se předávají pouze mezi internátem, domovem mládeže, školní družinou, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a zařízení pro preventivně výchovnou péči a školou a místně příslušné KHS jako orgánu ochrany veřejného zdraví
zpracování osobních údajů bude probíhat a evidence provedených testů bude vedena do konce příslušného školního roku nebo do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování

Kontaktní údaje správce:

Název školy: Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková organizace

IČO: 620 73 176

Sídlo: Nad Čertovkou 18, 678 01 Blansko