Historie školy

Vznik a vývoj ekonomického vzdělávání na Blanensku

Začátky, válka, zrušení školy (1937 - 1950)

Veřejná obchodní škola v Blansku b zřízena jako expozitura obchodní školy při vyšší obchodní škole obchodní a živnostenské komory v Brně. První dva roky se vyučovalo na měšťanské škole chlapecké v nynější ZŠ na Rodkovského ulici. Město Blansko postavilo pro obchodní školu velmi rychle novou jednopatrovou budovu, která byla slavnostně předána do užívání 15. ledna 1939. V přízemí byla umístěna mateřská škola. V nové školní budově byl správcem JUDr. Ludvík Hurník. Kromě dosavadního profesora Ing. Klementa Holého dostala škola další pedagogy, Ing. Karla Seiferta a Františka Stratila. Zájem o studium na škole byl ohromný, takže se zřizovaly další pobočné třídy. Značnou nevýhodou však bylo, že profesoři do Blanska dojížděli a poměrně často se střídali. Dne 1. září 1944 byla škola jako všechny odborné školy v protektorátě uzavřena a profesoři i žáci byli nasazeni do zbrojních podniku. Po uzavření školy obsadila budovu hitlerovská mládež. Žáci, kteří chodili do prvního ročníku r. 1943, museli studium přerušit. Při bombardování Blanska dne 25. dubna 1945 byla zničena všechna krytina budovy, zdivo v severní části budovy se zřítilo, stropy v některých místnostech se propadly a všechna konstrukce byla značně poškozena.

Zahajovací konference profesorského sboru expozitury veřejné školy při obchodní akademii obchodní a živnostenské komory v Brně se konala 5. června 1945 v budově měšťanské školy v Blansku a zúčastnili se správce expozitury JUDR. L. Hurdík, supl. profesor Ing. František Loula, výpomocná učitelka Zdenka Kučerová, výpomocný učitel Ladislav Haur. Bylo rozhodnuto, že místo v silně poškozené budově bude nouzově vyučování v budově měšťanské školy. Školní rok 1945/46 byl pro všechny blanenské školy velmi těžký, neboť se všechny musely spokojit s jednou a také bombardováním poškozenou budovou měšťanské školy, kde se učilo dopoledne i odpoledne, v nezasklených učebnách, takže docházelo k častým onemocněním žáků i profesorů. Dopoledne měli vyučování přespolní žáci, odpoledne žáci z Blanska a nejbližšího okolí.

Vyučující i žáci pracovali s nadšením a obětavě při opravě budovy, která musela být přestavěna téměř od základů a byla zvýšena o jedno patro. Nová školní budova byla dokončena v lednu 1948 a vyučování v ní začalo 9. února 1948. Školním rokem 1947/48 skončila desetiletá činnost JUDr. Hurdíka, protože byl začátkem července povolán k zemské školní radě do Brna. Zatímním správcem školy byl jmenován státní profesor Antonín Setnička, který působil na škole od 1. září 1946, takže znal její potřeby a problémy a mohl také pokračovat v její tradici. Ve školním roce 1948/49 měla škola tři třídy, z toho jednu v prvním a dvě ve druhém ročníku. Pouze půldruhého roku byla obchodní škola v nově postavené budově. Již dříve bylo totiž rozhodnuto, že bude zrušena a místo ní bude v Blansku gymnázium. Proto podle usnesení školské komise v Blansku ze dne 25. srpna 1949 byl druhý ročník hospodářské školy (jak byly s platností od 1. září 1949 přejmenovány veřejné obchodní školy) umístěn ve školním roce 1949/50 v budově základní školy. Hospodářská škola zde dostala přiděleny tři místnosti: jednu učebnu v prvním poschodí, jednu menší místnost pro pisárnu ve druhém poschodí a vedle ní pak malou místnost pro ředitelnu, kancelář a sborovnu. Dřívější budova obchodní školy v Blansku byla uvolněna pro nově zřízené gymnázium.

Znovuotevření školy (1971 - 1990)

Zrušení školy v padesátých letech bylo nepromyšlené, neboť závody na Blanensku stále více potřebovaly kvalifikované administrativní síly. Proto byl po souhlasu ministerstva předložen JM KNV návrh na zřízení střední ekonomické školy v Blansku.

Počátky střední ekonomické školy se vztahujík době před rokem 1972. Při tehdejší střední všeobecně vzdělávací škole v Blansku byla otevřena jedna třída pětiletého večerního studia SEŠ pro pracující, v roce 1971 pak jedna třída denního studia, o rok později další, avšak obě byly „pod hlavičkou SVVŠ“. Pedagogický sbor tvořili tři odborní vyučující: Antonín Setnička, Antonín Petrůj, Ing. Zdeněk Kolář. Dalším předmětům, především všeobecně vzdělávacím, vyučovali profesoři SVVŠ. Když se v roce 1972 stěhovala SVVŠ z budovy na Erbenově ulici do budovy na Leninově (dnes Seifertově) ulici, odloučily se obě ekonomické třídy a vznikla samostatná střední ekonomická škola. Vrátila se tak zpět do své bývalé budovy, nyní však budovy SVVŠ. Zájem žáků o studium rostl. Byl však nedostatek učeben. Výuka žáků proto probíhala i v učebnách gymnázia., ZŠ Marxova Blansko a objektu na ul. B. Němcové. Stále výrazněji se ukazovala nezbytnost získat pro ekonomickou školu samostatnou budovu.

Období velkých změn (1991 - 2000)

V roce 1990 se změnil název školy na Obchodní akademie Blansko. Ta měla osm tříd a prostory pro výuku byly naprosto nedostačující. Počet žáků se zvyšoval i na gymnáziu, a tak se stával stále naléhavějším požadavek mít vlastní budovu. S iniciativou a konkrétními představami o podobě nové budovy školy přišli na začátku roku 1993 ředitel Ing. Jan Rusnok a zástupkyně ředitele Marie Kalová. Základní kámen byl položen v květnu 1995 a výuka v nové budově na sídlišti Písečná začala už koncem září 1996. Díky dobré spolupráci všech zainteresovaných – vedení, Školského úřadu v Blansku, architekta a dodavatelské firmy se podařilo postavit moderní budovu s velmi dobrým technickým vybavením.

V září roku 1989 vznikla při střední ekonomické škole jedna třída střední zdravotnické školy. Pro dívky z blanenského okresu znamenalo otevření školy snadnější dostupnost studijního oboru Všeobecná sestra. Do této doby bylo možné studovat zdravotnické obory jen v Brně a Vyškově. Snad i pro tuto skutečnost měla 1. třída SZdŠ Blansko 36 žákyň. Škola našla dočasné útočiště v přístavbě základní školy Marxova. Odtud se v roce 1991 přestěhovala do volných prostor Okresního soudu Blansko. Po celou dobu byla střední zdravotnická škola detašovaným pracovištěm SZdŠ Jaselská, Brno. Výuku všeobecných předmětů zajišťovali učitelé SEŠ. Třídní učitelkou 1. třídy SZdŠ Blansko byla Mgr. Marie Kučerová. První žákyně maturovaly v roce 1993. V roce 1994 byl ředitelem školy jmenován Mgr. Vlastimil Šíbl a zřizovatelem školy se stalo město Blansko. V roce 1995 byla škola převedena po Ministerstvo zdravotnictví ČR a od roku 1996 pod MŠMT ČR.

Integrace, nové studijní obory (od 2000 po současnost)

Do moderní historie školy významně vstoupil letopočet 2000. V červnu tohoto roku se do budovy tehdy pouze obchodní akademie přestěhovala střední zdravotnická škola. Od 1. 7. 2000 došlo ke sloučení obou škola a rovněž k další, v pořadí již čtvrté, změně názvu školy na Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko.

V roce 2000 byla rovněž dokončena stavba budovy nové základní školy, která zasáhla do denního života našich zaměstnanců a žáků. Součástí výstavby bylo vybudování jídelny pro žáky i zaměstnance naší školy. Velké změny pokračovaly. Byly zahájeny výkopové práci pro stavbu nové tělocvičny a sportovního areálu. Nová budova, která byla dostavěna v létě roku 2002, dotvořila současnou podobu školy. Sportovní areál umožnil poprvé v historii školy realizovat sportovní aktivity ve vlastních prostorách.

Pravděpodobně největšími vnitřními stavebními úpravami prošla nová budova školy v roce 2004 a 2005. Během dvou letních měsíců škola získala touto přestavbou první multimediální učebnu, další 2 kmenové a 1 odbornou učebnu.

Od 1. 9. 2003 začala škola nabízet nový studijní obor Zdravotnický asistent, který nahradil stávající obor Všeobecná sestra. V následujícím školním roce pak jedna třída nového oboru Ekonomické lyceum nahradila jednu třídu oboru Obchodní akademie.