Praktická sestra - podrobnosti

Čtyřletý studijní obor pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou, zařazený do kategorie oborů ošetřovatelství. Připravuje žáky, chlapce i dívky, pro uplatnění v ošetřovatelské péči ve zdravotnických zařízeních.

Vyučované předměty a profil absolventa

Profil absolventa dotváří učivo předmětů ošetřovatelství a ošetřování nemocných, kde studenti získávají vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro výkon zvolené profese. Vzdělávání probíhá v těsné spojitosti se zdravotnickými pracovišti. V případě naší školy probíhá praxe v nemocnici Blansko a v nemocnici Boskovice. Žáci postupně během třetího a čtvrtého ročníku projdou všechna základní odborná lůžková i některá ambulantní oddělení těchto nemocnic.

Přijímací zkoušky:

Přijímací řízení

Maturitní zkouška

má 2 části:

 1. společnou část - český jazyk a literatura (písemná a ústní) a volitelný předmět  cizí jazyk (písemná a ústní) nebo matematika (pouze didaktický test),
 2. profilovou část - ošetřování nemocných (praktická na lůžkovém oddělení nemocnice), ošetřovatelství (ústní) a volitelný předmět (ústní), a to psychologie a komunikace nebo společenskovědní základ.

Uplatnění absolventů:

Kvalifikovaná práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních, studium na vysoké škole, VZŠ a VOŠ, možnost zvyšování kvalifikace ve speciálních kurzech zaměstnavatele. Viz učební plán oboru zdravotnický asistent!

Součástí studijního programu je souvislá měsíční praxe ve 3. ročníku, která probíhá v nemocničních zařízeních našeho regionu.

Profil absolventa oboru 53-41-M/03 Praktická sestra:

Po řádném zakončení čtvrtého ročníku a následném úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent/absolventka připraven/a vykonávat práci středního zdravotnického pracovníka, jež pod odborným dohledem, nebo pod přímým vedením všeobecné sestry nebo lékaře poskytuje ošetřovatelskou péči dětem (s výjimkou novorozenců) i dospělým.

V rámci výkonu povolání se podílí na preventivní, diagnostické, terapeutické, neodkladné, rehabilitační a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR.

Absolvent/absolventka se uplatní v různých typech zdravotnických zařízení ambulantního či lůžkového charakteru nebo jako zdravotník ve sféře sociální péče a služeb.

Klíčové kompetence

 • absolventi jsou schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání
 • samostatně řeší běžné pracovní i mimopracovní problémy
 • vyjadřují se v mateřském i cizím jazyce v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích
 • jednají v souladu s obecně přijímanými morálními hodnotami, se samostatným úsudkem a osobní zodpovědností
 • umí spolupracovat s ostatními, být schopni podílet se na životě společnosti a nalézt v ní své místo
 • vyrovnají se s různými situacemi a problémy, umí pracovat v týmech
 • jsou připraveni stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů
 • uznávají hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržují je, jednají v souladu s udržitelným rozvojem a podporují hodnoty národní, evropské i světové kultury
 • jsou schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení
 • využívají matematické dovednosti v různých životních situacích
 • porozumí zadání problému nebo určí jádro problému, navrhnou varianty řešení, zdůvodní je, vyhodnotí a ověří správnost zvoleného postupu
 • využívají různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí a poznatky si ověřují

Odborné kompetence

Absolvent by měl provádět činnosti základní ošetřovatelské péče a podílet se pod přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru na poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče dle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti výkonu nelékařských zdravotnických povolání:

 • sledovat fyziologické funkce a stav pacientů,    
 • provádět komplexní hygienickou péči, úpravu lůžka, prevenci proleženin,
 • pečovat o vyprazdňování pacientů,
 • rozdělovat stravu pacientům podle diet a dbát na jejich dodržování, dohlížet na dodržování pitného režimu,
 • zajišťovat aplikaci tepla a chladu,
 • provádět rehabilitační ošetřovatelství, včetně prevence poruch z mobility,
 • provádět nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta,
 • podílet se na zajištění herních aktivit dětí,
 • podílet se na manipulaci s léčivými přípravky, zdravotnickými prostředky a prádlem,
 • pečovat o pomůcky a přístroje,
 • provádět dezinfekci a sterilizaci,
 • pracovat se zdravotnickou dokumentací pacienta.
 • poskytovat základní ošetřovatelskou péči pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo lékaře

Učební plán pro školní rok 2020/2021

Předmět 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. celkem
Český jazyk a literatura 4 4 3 3/1 14
Anglický jazyk 4/4 4/4 4/4 4/4 16
Odborný anglický jazyk - 1/1 - - 1
Fyzika 1 - - - 1
Chemie 2 - - - 2
Dějepis 1 - - - 1
Informační a komunikační technologie 2 2 - - 4
Matematika 3 2 2 - 7
Společenskovědní základ 1 2 2 2 7
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Biologie 2 - - - 2
Klinická propedeutika - 2 - - 2
Odborná terminologie - 1 - - 1
Ošetřování nemocných - - 14 14 28
Chirurgické ošetřovatelství - 1 2/1 2 5
Interní ošetřovatelství - 2 2/1 2 6
Ošetřovatelství 3/2 7/5 - 2 12
Prevence a veřejné zdraví - 1 - - 1
První pomoc 2/1 - - - 2
Psychologie a komunikace 1 2 2/1 2/1 7
Somatologie 4 - - - 4
Patologie a mikrobiologie - - 1 - 1
Celkem (týdenní součet hodin) 32 33 34 33 132