Obchodní akademie - podrobnosti

4-letý studijní obor ekonomického směru ukončený maturitou pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou.

Učební plán

Učební plán

Přijímací zkoušky

Přijímací řízení

Maturitní zkouška

skládá se ze dvou částí:

 1. společná (státní) část - didaktický test z českého jazyka a literatury a didaktický test z cizího jazyka nebo matematiky,
 2. profilová část - praktická zkouška z odborných předmětů (praktická zkouška), český jazyka a literatura (písemná práce, ústní zkouška), cizí jazyk (písemná práce, ústní zkouška), ekonomika (ústní zkouška) a účetnictví (ústní zkouška).

Uplatnění absolventů

Absolvent se orientuje především v problematice bankovnictví a pojišťovnictví, vnitřního a mezinárodního obchodu, dopravního a cestovního ruchu, provádění daňových operací, vedení účetnictví jednoduchého i podvojného, vedení podnikové agendy, marketingu a reklamy, soudnictví a právních institucí, státní správy, práce s informačními technologiemi. Rovněž může studovat na vysoké škole.

Součástí studijního programu jsou praxe ve 2. a 3. ročníku probíhající ve firmách a institucích našeho regionu.

Profil absolventa oboru Obchodní akademie 63-41-M/02

Absolvent obchodní akademie se uplatní zejména v povoláních zaměřených na výkon činností ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. Příkladem jsou povolání (typové pozice) ekonom, mzdový referent, personalista, účetní asistent, statistik, administrativní pracovník, asistent, organizační pracovník, referent ve státní správě a bankovním sektoru, pracovník marketingu, obchodní referent a další.

Absolvent je připraven také ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole, má předpoklady rovněž pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity.

Vzdělávání v oboru ekonomické lyceum směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili odpovídající předpoklady k dalšímu studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách, ale uměli se také dobře uplatnit přímo v praxi.

Klíčové kompetence

 • absolventi jsou schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání
 • samostatně řeší běžné pracovní i mimopracovní problémy
 • vyjadřují se v mateřském i cizím jazyce v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích
 • jednají v souladu s obecně přijímanými morálními hodnotami, se samostatným úsudkem a osobní zodpovědností
 • umí spolupracovat s ostatními, být schopni podílet se na životě společnosti a nalézt v ní své místo
 • vyrovnají se s různými situacemi a problémy, umí pracovat v týmech
 • jsou připraveni stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů
 • uznávají hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržují je, jednají v souladu s udržitelným rozvojem a podporují hodnoty národní, evropské i světové kultury
 • jsou schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení
 • využívají matematické dovednosti v různých životních situacích
 • porozumí zadání problému nebo určí jádro problému, navrhnou varianty řešení, zdůvodní je, vyhodnotí a ověří správnost zvoleného postupu
 • využívají různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí a poznatky si ověřují

Odborné kompetence

 • absolventi aplikují poznatky z oblasti práva v podnikatelské činnosti, jsou schopni pracovat s příslušnými právními předpisy
 • provádí typické podnikové činnosti a vhodným způsobem reprezentují firmu a spoluvytvářejí image firmy na veřejnosti
 • pracují s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívají vhodné zdroje informací
 • efektivně hospodaří s finančními prostředky
 • dbají na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, chápou bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků
 • usilují o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, kvalitu chápou jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
 • jednají ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, znají význam, účel a užitečnost vykonávané práce a její ohodnocení.

Učební plán pro školní rok 2020/2021

Předmět 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. celkem
Český jazyk a literatura 4 4 3 3 14
První cizí jazyk – AJ 3 3 4 4 14
Seminář z anglického jazyka 1 1 - - 2
Druhý cizí jazyk (NJ,RJ) 3 3 3 3 12
Dějepis 1 2 - - 3
Společenskovědní základ 2 3 - - 5
Právo - - - 2 2
Matematika 4 4 3 3 14
Fyzika 1 - - - 1
Chemie 1 - - - 1
Biologie a ekologie 2 - - - 2
Zeměpis 2 1 - - 3
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 2 2 8
Písemná a elektronická komunikace 2 2 2 2 8
Ekonomika 3 3 3 3 12
Účetnictví - 3 4 3 10
Ekonomická cvičení - - - 3 3
Cvičná firma - - 2 - 2
Daňová soustava - - 2 - 2
Statistika - - 2 - 2
Praxe - 2 týdny 2 týdny -
Matematika volitelná - - 2 2 4
Společenskovědní seminář - - 2 2
Seminář z IKT - - 2 2
Celkem (týdenní součet hodin) 33 33 34 32 132