Vyhlášení voleb

Vyhlášení voleb do Školské rady při Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole, Blansko, Nad Čertovkou 18


Ředitelka školy ing. Svatava Dvořáková vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s volebním řádem pro volby členů školských rad vydaným KÚ Jihomoravského kraje dne 1. 4. 2012 volby do Školské rady při OA a SZdŠ Blansko.

Funkční období členů ŠR bude: 2014 – 2017

Volby se vyhlašují  pro dvě skupiny voličů:

  1. Z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků
  2. Z řad pedagogických pracovníků školy

Termín voleb

dne 23. října 2014

tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva.

Výsledky voleb budou zveřejněny dne 24. října 2014, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.


V Blansku dne 1. 9. 2014
Ing. Svatava Dvořáková
ředitelka školy